หัวไหล่ติด คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ เนื่องจากมีอาการตึงบริเวณหัวไหล่จนไม่สามารถยก กาง หรือหมุนข้อหัวไหล่ได้ตามปกติ ซึ่งอาการหัวไหล่ติด จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะอักเสบ ระยะติด ระยะคลายตัว มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี

ระยะเวลา 60 นาที
ติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่
 02-040-6400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>